Bộ lọc đáy, sủi đáy Taiwan cho hồ cá cảnh, tép cảnh

  • Sủi đáy Taiwan: 45.000đ