JMAT – Tấm Lọc Hồ Cá Koi

Tấm 200x100x3,8cm (Thể tích: 76 lít)

  • Số 1: Tấm Jmat có keo 
  • Số 2: Tấm Jmat không keo, sợi to và thưa 
  • Số 3: Tấm Jmat không keo AC, sợi nhỏ, đan nhau khít
  • Số 4: Tấm Jmat của hãng Moutian Tree, sợi xoắn, đan khít 
Có 2 cách xếp bùi nhùi phổ biến:
1. Xếp theo kiểu Eric, đặt 1 tấm to hết chiều ngang bể lọc, sau đó thêm nhiều tấm nhỏ, tiếp đến lại 1 tấm to ngang, cứ như thế tới cuối bể lọc.
2. Xếp dọc 1 tấm to hết chiều dài bể lọc, đặt 1 tấm nhựa thông minh lượn sóng, lại xếp tiếp 1 tấm AC Filter Mat, cứ như thế cho đến hết chiều ngang bể.