Máy Tạo Khói Up Aqua

Máy tạo khói thích hợp trang trí hòn non bộ, bể bán cạn thủy sinh, đài phun nước…