Sứ Lọc Thanh Củ Sen 3 Thế Hệ Mountain Tree Lotus Root Bacteria House

  • Thế hệ I   : 45.000d/thanh   (60 thanh/thùng)
  • Thế hệ II  : 145.000đ/thanh (15 thanh/thùng)
  • Thế hệ III : 180.000đ/thanh (12 thanh/thùng)