Chổi Lọc Hồ Koi 40-60-80-100-120 cm

Bảng giá chổi lọc hồ koi:

  • Chổi 40cm   (phần thân chổi 38cm)   : 13.000 đ/chổi
  • Chổi 60cm   (phần thân chổi 58cm)   : 16.000 đ/chổi
  • Chổi 80cm   (phần thân chổi 78cm)   : 19.000 đ/chổi
  • Chổi 100cm (phần thân chổi 98cm)   : 23.000 đ/chổi
  • Chổi 120cm (phần thân chổi 118cm) : 26.000 đ/chổi